Všeobecné obchodné, dodacie, záručné a reklamačné podmienky VAŠA, s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto obchodné, dodacie, záručné a reklamačné podmienky (ďalej len VOP), zmluvné vzahy vznikajúce medzi spoločnosťou VAŠA, s.r.o., so sídlom Andreja Hlinku 86, Nováky, 972 71, IČO: 36 318 990 ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným na objednávke.

1.2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej za základe objednávky zaslanej kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci zaslaním objednávky spôsobom uvedeným v týchto VOP potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito VOP.

1.3. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP nie sú platné, pokiaľ nie sú písomne upravené v texte objednávky.

1.4. Tieto VOP sa vzťahujú na parapety, žalúzie, siete proti hmyzu a iný sortiment z ponuky predávajúceho v zmysle aktuálnej cenovej ponuky.

2. CENOVÁ PONUKA, OBJEDNÁVKA

2.1. Cenová ponuka. Predávajúci je povinný vypracova cenovú ponuku na sortiment podľa požiadaviek kupujúceho a túto v písomnej podobe predloži kupujúcemu. Za písomné predloženie cenovej ponuky sa považuje aj jej zaslanie formou prílohy k e-mailu odoslaného na adresu kupujúceho. Cenová ponuka je platná dňom jej predloženia kupujúcemu. Platnosť pôvodnej cenovej ponuky trvá až do predloženia novej cenovej ponuky, ktorá v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú cenovú ponuku. Cenové ponuky sú súčasťou obchodného tajomstva predávajúceho a pod hrozbou sankcie nesmú by druhou stranou odovzdané tretej osobe!

2.2. Objednávka. Písomná objednávka, vrátane jej príloh, musí obsahova nasledovné podstatné náležitosti:
- Meno a priezvisko fyzickej osoby / obchodný názov právnickej osoby;
- Bydlisko/ miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby;
- dodacia adresa, a adresa pre doručovanie písomností pokiaľ sa líšia od miesta podnikania resp. sídla;
- IČO/ČOP, DIČ, IČ DPH kupujúceho;
- druh, množstvo, technickú a rozmerovú špecifikáciu požadovaného tovaru;
- požadovaný termín dodania;
- podpis kupujúceho, resp. štatutárneho orgánu alebo splnomocnenej osoby, resp. v bežnom obchodnom styku podpis oprávneného pracovníka;
- výpis z obchodného registra prípadne kópia živnostenského listu, osvedčenia o registrácii platcu DPH, pokiaľ neboli predložené skôr. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti, je predávajúci oprávnený odmietnuť alebo vrátiť kupujúcemu na doplnenie a zároveň mu na to poskytnú primeranú lehotu. Uplynutím lehoty sa nekompletná a nedoplnená objednávka berie ako keby nikdy nebola doručená. Za písomnú objednávku sa považuje zaslanie objednávky prostredníctvom elektronického obchodu, e-mailu alebo faxu. V prípade, že je objednávka vydaná predávajúcim ako formulár, v písomnej, elektronickej, či inej podobe, uskutočňuje kupujúci objednávanie tovaru zásadne na takomto formulári. Za objednávku sa nepovažuje ústna alebo telefonická objednávka.

2.3. Storno záväznej objednávky je možné vykonať iba v písomnej forme, a to len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení predávajúcim.

3. KÚPNA ZMLUVA
3.1. Kúpna zmluva. Zaslaním písomnej objednávky, a jej potvrdením/prijatím predávajúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim za podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP. Konečný, a pokiaľ nie je stanovené inde inak, aj záväzný termín splnenia objednávky určí s ohľadom na obsah objednávky, svoje výrobné kapacity a rozvozové trasy predávajúci. V prípade, že sa konečný termín určený predávajúcim líši od kupujúcim požadovaného termínu, je predávajúci povinný konečný termín oznámiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

3.3. Predmet plnenia. Predmetom plnenia je dodávka výrobkov, tovarov a služieb z aktuálneho sortimentu predávajúceho, podľa špecifikácie uvedenej v objednávke.

3.4. Predávajúci je pri splnení ostatných podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP povinný dodávku vykonať riadne, včas a na svoje nebezpečenstvo. Povinnosť dodania môže predávajúci splniť aj prostredníctvom jeho zmluvných partnerov a poverených osôb.

3.5. Kupujúci je okrem ďalších podmienok podľa týchto VOP najmä povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, dodávku prevziať a zaplatiť predávajúcemu za dodanie tovaru dohodnutú odplatu.

3.6. Kupujúci je pri plnení ostatných podmienok stanovených v objednávke a týchto VOP povinný:
- sprístupniť miesto dodania v čase dodania tovaru,
- zabezpečiť potrebnú súčinnosť a potrebné technické prostriedky (napr. vysokozdvižný vozík) pri preberaní a vykládke dodávky s ohľadom na jej obsah,
- oznámiť pod sankciou náhrady škody včas predávajúcemu prípadné prekážky dodania tovaru,
- prebrať dodávku podpísaním prevzatia dodacieho listu,
- zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú odplatu riadne a včas v termínoch podľa týchto VOP, objednávky alebo osobitnej rámcovej zmluvy.

3.7. Dodacie podmienky a odovzdanie tovaru. Termín dodania tovaru je obvykle od 2 do 14 kalendárnych dní od objednania. V prípade špecifických tovarov, objednávok neobvyklého rozsahu alebo neštandardných prevedení môže predávajúci termín predĺžiť, pričom o tomto predĺžení je bez zbytočného odkladu povinný informovať kupujúceho.

3.8. Termín plnenia môže byť primerane predĺžený s ohľadom na nepredvídané udalosti, ktoré nebudú spôsobené predávajúcim. Takou udalosťou môžu byť napríklad aj nepriaznivé klimatické podmienky, neposkytnutie dostatočnej súčinnosti kupujúcim, a pod.

3.9. Termíny plnenia podľa bodu 3.1. týchto VOP sú pre predávajúceho záväzné len ak kupujúci uhradil riadne a včas všetky predchádzajúce platby vyplývajúce z obchodného vzťahu s predávajúcim na účet predávajúceho. V prípade neposkytnutia súčinnosti kupujúcim alebo v po dobu akéhokoľvek omeškania kupujúceho nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.

3.10. Splnenie predmetu tejto zmluvy pred dohodnutým termínom nie je vylúčené.

3.11. Odovzdanie a prevzatie dodávky. Dodávka sa protokolárne odovzdáva kupujúcemu. Súčasťou odovzdania dodávky je aj vizuálna kontrola bezchybnosti dodaného tovaru. Súčasťou dodávky, ak nie je dohodnuté inak, je Dodací list a Faktúra. Kupujúci je povinný si tovar fyzicky prevziať t.j. vykonať vizuálnu kontrolu v rozsahu, ktorý mu umožňuje balenie tovaru, a prevzatie tovaru písomne potvrdiť na vyhotovení dodacieho listu pre predávajúceho. V prípade zistenia akýchkoľvek vád tovaru alebo dodávky pri vizuálnej kontrole resp. preberaní sa tieto vrátane uvedenia počtu chýbajúcich kusov, zisteného poškodenia, odchýlky od špecifikácie dodávky resp. jej akéhokoľvek omeškania zaznamenajú do všetkých kópií dodacieho listu čo svojimi podpismi potvrdia zástupcovia predávajúceho aj kupujúceho. Zistenie a vykonanie záznamu vád podľa tohto odseku pritom nijako neobmedzuje zodpovednosť predávajúceho za vady a akosť tovaru.

3.12. Balenie tovaru. Predávajúci má právo stanoviť spôsob balenia tovaru, tak aby bol tovar chránený pred poškodením a/alebo zničením s tým, že spôsob balenia musí byť obvyklý vzhľadom na charakter dodávaného tovaru a vyhovujúci na uchovanie a ochranu tovaru. Baliace a prepravné prostriedky – s výnimkou materiálov jednorazového použitia – zostávajú vlastníctvom predávajúceho. V prípade nedostatočného alebo nevhodného balenia tovaru predávajúcim, tento zodpovedá za všetky prípadne zistené škody alebo vady na tovare. Pokiaľ je tovar balený alebo transportovaný na prepravnom prostriedku je jeho zapožičanie kupujúcemu evidované predávajúcim. Predávajúci je oprávnený vyžadovať od kupujúceho zálohu na obaly a prepravné prostriedky (palety). Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu palety do 30 dní! Pri nesplnení tejto povinnosti bude kupujúcemu paleta vyfakturovaná. Cena jednej palety je 500,- EUR bez DPH.

3.13. Ďalšie podmienky dodania. Ak kupujúci pri dodaní tovaru požaduje dodať ďalšie výrobky, tovar a služby, ktoré neboli predmetom objednávky alebo zmluvy, musí tak urobiť písomne formou samostatnej objednávky alebo zmluvy. Zápisy na dodacom liste nebudú pre tento účel akceptované ako objednávka.

3.14. Platobné podmienky. Splatnosť finančných záväzkov kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak, je v hotovosti pri prevzatí tovaru. V prípade platby na dohodnutú splatnosť sa za deň zaplatenia finančného záväzku kupujúceho považuje deň pripísania platby na účet predávajúceho. Kupujúci nemá právo z dôvodov reklamácie odkladať platby alebo si započítavať vzájomné nároky z akýchkoľvek zmluvných alebo zákonných vzťahov s predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.

3.15. Vlastnícke právo k dodaným výrobkom, tovarom a službám – výhrada vlastníctva. Vlastnícke právo k dodaným výrobkom, tovarom a službám prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia ceny, resp. dňom splnenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu, a to vrátane DPH.

3.16. Nebezpečenstvo škody na dodaných výrobkoch, tovaroch a službách. Nebezpečenstvo škody na dodaných výrobkoch, tovaroch a službách prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodávky a podpisom Dodacieho listu.

3.17. Reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou alebo nevhodnou manipuláciou, montážou alebo údržbou.

3.18. Predávajúci zodpovedá za vady dodávky v zmysle § 619 a násl. Občianskeho zákonníka. Predávajúci pritom zodpovedá len za vady zistené v mieste dodania, a to pri prevzatí dodávky kupujúcim, resp. pri prvom rozbalení zabalených častí dodávky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia zabalených častí dodávky. Kupujúci v obchodnoprávnych vzťahoch, ktoré sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka je povinný postupovať analogicky podľa § 427 a nasl. Obchodného zákonníka.

3.19. Záruka. Predávajúci preberá záruku za akosť dodaných výrobkov a tovarov. Záručná doba na dodané výrobky a tovary je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia dodávky kupujúcim. Ak kupujúci prevzal dodávku až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, poškodenia a iné vady dodaných výrobkov a tovarov, ktoré vznikli ako dôsledok nevhodných podmienok pri skladovaní a užívaní, nevhodných podmienok, najmä vysokej vnútornej vlhkosti v objekte, v ktorom boli dodané výrobky a tovary namontované a ako dôsledok zanedbania pravidelnej údržby. Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku akejkoľvek úpravy, alebo prispôsobenia dodaných výrobkov a tovarov prípadne ich časti kupujúcim, alebo iným subjektom. Pod zárukou na dodané výrobky sa rozumie záruka na funkčnosť dodaných výrobkov a ich fyzikálne vlastnosti.

3.20. Reklamácia vád. Reklamáciu vád dodaných výrobkov alebo tovaru je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne po ich zistení, resp. po momente kedy vadu zistiť mohol (pri preberaní dodávky, pri rozbalení zabalených výrobkov alebo tovaru a pod.). V prípade, že po tomto momente dodané výrobky alebo tovar použije predpokladá sa, že výrobky alebo tovar bol pri dodaní bezvadný. Poškodenie obalu, ochrannej fólie a ľahko odstrániteľné znečistenie povrchu dodaných výrobkov a tovaru sa nepovažuje za vadu.

3.21. Reklamácia vád musí byť vykonaná a doručená písomne predávajúcemu. Jej súčasťou musí byť číslo objednávky alebo Dodacieho listu, meno/názov, adresa kupujúceho, presná špecifikácia reklamovaného výrobku alebo tovaru v zmysle Dodacieho listu, a presný popis reklamovanej závady. Predávajúci na základe špecifikácie reklamovaného výrobku alebo tovaru spravidla dodá výrobok alebo tovar bezvadný, a to bez zbytočného odkladu po písomnom doručení reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovaný výrobok alebo tovar najneskôr do 14 dní od písomného doručenia reklamácie predávajúcemu vrátiť na posúdenie. V prípade nemožnosti vrátenia výrobku alebo tovaru z dôvodu, že tento je už zabudovaný a nie je ho možné bez poškodenia ostatných súčastí demontovať, je kupujúci povinný o tomto v rovnakej lehote písomne informovať predávajúceho. Predávajúci je v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu posúdiť reklamáciu na mieste. V prípade, že sa namieste zistí, že nejde o reklamáciu, ale o vadu spôsobenú kupujúcim je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s posudzovaním takejto vady a dopravu toho, kto prišiel hlásenú reklamáciu posúdiť. Posúdenie opodstatnenosti reklamácie má v kompetencii výlučne predávajúci. V špecifických prípadoch sa zmluvné strany môžu dohodnúť na inom spôsobe a lehote riešenia reklamácie vád.

3.22. Tovar s prívlastkom „striekaný“ má nanášanú novú vrstvu práškovej farby na pôvodnú farbu materiálu. Tieto výrobky nie je možné ďalej skracovať a ohýbať. Reklamácie spojené s poškodenou práškovou farbou z dôsledku ďalšieho skracovania alebo ohýbania nebudú uznané.

3.23. V prípade nesplnenia povinnosti vrátenia reklamovaného výrobku alebo tovaru v stanovenej lehote, resp. v prípade nesplnenia povinnosti kupujúceho písomne informovať o nemožnosti vrátenia reklamovaného výrobku alebo tovaru v stanovenej lehote v zmysle bodu 3.19. týchto VOP, reklamácia nebude uznaná. V prípade uznania reklamácie predávajúci vystaví dobropis k faktúre za dodávku, ktorú vykonal na základe reklamácie. V opačnom prípade je kupujúci povinný túto faktúru uhradiť.

4. OSTATNÉ DOJEDNANIA, PODMIENKY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny predmetu plnenia za každý začatý deň omeškania.

4.2. V prípade omeškania kupujúceho s platením faktúry alebo akejkoľvek inej finančnej povinnosti voči predávajúcemu, uhradí kupujúci predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

4.3. Zmluvné pokuty alebo sankcie hradí povinná strana nezávisle od toho či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zmluvné pokuty a sankcie nemajú žiaden vplyv na rozsah zodpovednosti za škodu ktorejkoľvek zmluvnej strany za prípadné porušenia jej povinností.

4.4. Odstúpenie od zmluvy. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou akéhokoľvek finančného záväzku kupujúceho voči predávajúcemu o viac ako 5 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom. Odstúpenie musí byť vykonané písomne a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením odstúpenia kupujúcemu sa zmluva ruší.

4.5. V prípade odstúpenia kupujúceho od objednávky (s výnimkou prípadu podľa bodu 2.3. VOP) sa tento zaväzuje uhradiť v prospech predávajúceho odstupné vo výške 60% z dohodnutej odplaty za dodávku, a to najneskôr v lehote do 10 dní po zrušení zmluvy.

4.6. Doručovanie. Doručovanie akýchkoľvek písomností sa vykoná na adresy zmluvných strán uvedených na objednávke, pokiaľ zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie. Písomnosť sa považuje za doručenú 5. dňom po jej odoslaní na vyššie uvedené adresy účastníkov, a to aj keď si ju adresát neprevzal, zásielka bola uložená na pošte, a adresát sa o uložení nedozvedel, poprípade bola vrátená odosielateľovi.

4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie alebo skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti a/alebo rámci tohto a/alebo iného ich s týmto súvisiaceho zmluvného vzťahu dozvedia, sú predmetom obchodného tajomstva predávajúceho. Kupujúci sa podpisom objednávky zaväzuje k tomu, že informácie alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva predávajúceho bude uchovávať v tajnosti a dôvernosti a nebude také informácie alebo skutočnosti akýmkoľvek spôsobom reprodukovať ani poskytovať tretím osobám, alebo ich iným spôsobom využívať.

4.8. Kupujúci v súvislosti so svojou prípadnou zodpovednosťou za porušenie podmienok zmluvy, resp. pre prípady, s ktorými zmluva, zákonná úprava alebo tieto VOP spájajú vznik akéhokoľvek finančného alebo iného záväzku kupujúceho voči predávajúcemu vyhlasuje v zmysle Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, že takto vzniknutý dlh voči predávajúcemu čo do dôvodu a výšky v plnom rozsahu uznáva.

4.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoj zmluvný vzťah založili na základe ich slobodnej vôle a že objednávka, resp. zmluva nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že sa oboznámili so všetkými zmluvnými podmienkami, súhlasia s nimi a ich obsah je im zrozumiteľný.

4.10. V neupravených otázkach platia ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.11. Rozhodcovská doložka: Strany sa podľa § 3 zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len „ZRK“) dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vzniknú (vrátane sporov o platnosť a výklad zmluvy), rozhodne Obchodný súd, stály rozhodcovský súd, zriadený spoločnosťou Obchodný súd s.r.o., Nám. SNP 15, Banská Bystrica, IČO 36 858 102 (ďalej len "OS"), a to podľa slovenského právneho poriadku. Strany splnomocňujú OS, aby rozhodol obchodno-právnu vec podľa zásad spravodlivosti. Strany potvrdzujú oboznámenie sa a súhlas s rokovacím poriadkom a štatútom OS a prehlasujú, že sa podriadia rokovaciemu poriadku a štatútu OS, tak ako bude tento v čase začatia konania zverejnený na www.obchodnysud.sk. Strany dohodou vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody na obnovu konania), súhlasia s tým, že konanie pred OS bude písomné, že rozhodcu (senát) vymenuje OS a vyhlasujú, že sa rozhodnutiu OS bezvýhradne podriadia.

Tieto Všeobecné obchodné, dodacie, záručné a reklamačné podmienky spoločnosti VAŠA, s.r.o. vydal a za ich obsah zodpovedá Jozef Gombarčík – konateľ spoločnosti. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu osobou k tomu oprávnenou. Novšie VOP rušia VOP vydané skôr. Právne vzťahy založené na základe VOP sa posudzujú vždy podľa VOP platných v dobe vzniku právneho vzťahu.

V Novákoch, dňa 7.1.2014

Tel.: 046/5192600, Fax: 046/5192626
VAŠA s.r.o., Andreja Hlinku 86, 972 71 Nováky, Slovenská republika
+421 902 92 92 92
E-mail: obchod@vasagroup.sk